Privacy verklaring

Privacy verklaring

Om door TOF Tennis diensten aan bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. TOF Tennis respecteert de privacy van haar deelnemers en/of bezoekers en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met de gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wij verwerken gegevens indien u:

  • een bestelformulier invult;

De gegevens die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling zullen wij niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden bewaren.

  • contact met ons opneemt (via een contactformulier);

Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw email adres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

  • u aanmeldt voor nieuwsbrieven;

Het gaat dan om de gegevens die u zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw naam en email adres;

Doel van de verwerking

  • het optimaal kunnen bedienen van de deelnemers binnen onze organisatie en het verbeteren van onze dienstverlening;
  • het organiseren van informatie bijéénkomsten;
  • het verstrekken van door u gevraagde informatie;
  • het aanbieden van producten en diensten TOF Tennis of andere partijen waar TOF Tennis mee samenwerkt.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door TOF Tennis opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. TOF Tennis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. TOF Tennis treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een email te sturen aan info@toftennis.nl. Gebruik dit email adres ook voor het afmelden voor het ontvangen van informatie.

© TOF Tennis 2018-2023. Alle auteursrechten voorbehouden. ® TOF Tennis™

Translate »